Polskie numery kierunkowe


16 nowych województw

1. Dolnoœl¹skie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. £ódzkie
6. Ma³opolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Œl¹skie
13. Œwiêtokrzyskie
14. Warmiñsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie